ჯანდაცვის ციფრული პლატფორმა

პირველად საქართველოში ფუნქციონირებას იწყებს ტელესამედიცინო ჰაბი ტელეკლინიკა, რომლის მეშვეობითაც მოსახლეობას დისტანციურ მომსახურებას გაუწევენ წამყვანი სპეციალისტები. დაგვიტოვეთ თქვენი ელ-ფოსტის მისამართი რათა დროულად მიიღოთ სრული ინფორმაცია ამ მომსახურების შესახებ.

გაიგე მეტი პლატფორმის შესახებ

პლატფორმა იყენებს ხელოვნურ ინტელექტსა და მანქანურ სწავლებაზე დაფუძნებულ დიაგნოსტიკის ევროპულ სისტემას, რათა მსოფლიოში არსებული სამედიცინო ცოდნის საფუძველზე პაციენტს სიმპტომების მიხედვით დაესვას სწორი კითხვები და დიაგნოზი სიზუსტის მაღალი ალბათობით.

სამედიცინო ცოდნა

სისტემაში უწყვეტად ხდება სამედიცინო ცოდნის ავტომატიზებული შეგროვება და სისტემატიზაცია

ხელოვნური ინტელექტი

ხელოვნური ინტელექტის მეშვეობით ხორციელდება სამედიცინო სამეცნიერო ლიტერატურის, კვლევებისა და პაციენტების ავადმყოფობის ისტორიის ანალიზი

სიმპტომების ანალიზი

სისტემა უზრუნველყოფს პაციენტის მიერ შეყვანილი მონაცემების (სიმპტომების) ღრმა ანალიზს ხელოვნური ინტელექტის სპეციალური ალგორითმების მეშვეობით

ფაქტებზე დამყარებული სამედიცინო ცოდნის მონაცემთა ბაზის უპირატესობები

სამედიცინო ცოდნის მონაცემთა ბაზაში ინახება კავშირები სხვადასხვა დიაგნოსტიკურ ცვლადებს შორის, როგორიცა დაავადებები, სიმპტომები, რისკ ფაქტორები და ა.შ.

გადამოწმებული სამედიცინო ცოდნა

პლატფორმა ეყრდნობა მხოლოდ სანდო და კომპეტენტურ სამედიცინო - სამეცნიერო საერთაშორისო წყაროებს

სტატისტიკა

მონაცემები გროვდება მთელი მსოფლიოდან მილიონობით პაციენტის ავადმყოფობის სამედიცინო ჩანაწერებიდან

ექსპერტები

პლატფორმის მოდერირება და მართვა ხდება კომპეტენტური სამედიცინო საბჭოს მიერ, რომელშიც შედიან ევროპისა და აშშ-ს სპეციალისტები, როგორც სამედიცინო ასევე ხელოვნური ინტელექტის სფეროდან

აღმოაჩინე ხელოვნური ინტელექტის ძალა

პლატფორმა ეფუძნება ხელოვნურ ინტელექტსა (AI) და მანქანურ სწავლებას (ML). ამგვარი სისტემების მთავარ მახასიათებელია, რომ იგი ვითარდება და იხვეწება გამოყენების ინტენსივობის პირდაპირ პროპორციულად. დიაგნოზის უკეთესად დასასმელად მიღებული მონაცემები მუშავდება სხვადასხვა ალგორითმებით.

შეგროვებული მონაცემები

დგინდება დამოკიდებულებები და იდენტიფიცირდება მსგავსებები მილიონობით პაციენტის მონაცემებში

სამედიცინო ლიტერატურა

სამედიცინო ინფორმაციის ამოღება და დამუშავება ხორციელდება სპეციალური ლიტერატურისა და გამოქვეყნებული კლინიკური შემთხვევებიდან

გარე წყაროები

ანალიზდება მონაცემების სხვა წყაროებიც, როგორიცაა მაგალითად: ანონიმური ელექტრონული სამედიცინო ისტორიები